Skip links

Profil firmy obejmuje:

 • produkcję wyrobów płaskich: taśm, formatek i arkuszy
 • usługi cięcia wzdłużnego i poprzecznego z powierzonego materiału

7 powodów, dla których warto z nami współpracować:

 • klient naszym partnerem biznesowym
 • maksymalnie skrócony proces technologiczny
 • optymalizacja wykorzystania materiałów
 • oszczędność czasu przez skrócenie procesu logistycznego
 • koncentracja na procesach będących istotą działania
 • bezpieczny proces magazynowania oraz odpowiedni system pakowania
 • najwyższej jakości materiały od dostawców krajowych i zagranicznych
 

Naszym celem jest dostarczenie wyrobów ze stali na miarę, na miejsce oraz na czas zgodnie z potrzebami naszych Klientów

Zarząd spółki RBB-Stal Sp. z o. o.:

Prezes Zarządu – WŁODZIMIERZ BORUSIAK
V-ce Prezes Zarządu – MARIA BORUSIAK
Członek Zarządu – AGNIESZKA BORUSIAK
Prokurent – URSZULA SZPERA

Grupa RBB- STAL powstała na gruncie tradycji rodzinnej firmy rzemieślniczej założonej w 1957 roku przez Janinę i Floriana Rybka. Od tego czasu istnieje nieprzerwanie zmieniając w ciągu ostatnich lat nazwę, udziałowców, formę prawną i profil działalności.
Kolejno z zakładu rzemieślniczego powstała spółka cywilna, a następnie spółka jawna, której  wspólnikami zostali: Janina RybkaMaria Borusiak i Włodzimierz Borusiak.

Profil działalności spółki obejmował: produkcję kołnierzy stalowych, konstrukcje stalowe, handel wyrobami hutniczymi oraz usługi cięcia tlenem i plazmą.

Pragnąc sprostać wysokim wymaganiom rynku, w połowie 2003 roku  firma RBB-Stal uruchomiła  nowy oddział – Stalowe Centrum Serwisowe zwiększając tym samym profil swojej działalności.

W 2007 roku, w związku z dynamicznym rozwojem firmy, wspólnicy ówczesnej spółki jawnej RBB-Stal Borusiak Sp.J. podjęli decyzję o przekształceniu spółki w dwa przedsiębiorstwa. Podział ten nastąpił ze względu na odrębność terytorialną zakładów i przedmiot prowadzonej działalności.

1 stycznia 2008 r. powstała firma RBB-STAL Spółka Akcyjna oferująca usługi Stalowego Centrum Serwisowego.
1 kwietnia 2008 roku działalność rozpoczęła firma RBB-STAL J.Borusiak Spółka Komandytowa.

Nowoutworzone  firmy przejęły nie tylko kadrę i zaplecze dotychczasowych oddziałów firmy RBB-Stal Borusiak Sp.J., ale również jej ponad 50-letnie doświadczenie.
Na sukces grupy RBB-STAL  pracuje obecnie stabilna i zgrana załoga licząca ponad 240 osób.

 • 1957

  1957

  Rozpoczęcie działalności rzemieślniczej w zakresie ślusarstwa usługowego i produkcyjnego. W małym zakładzie odbywała się produkcja przyczep, krzeseł fryzjerskich i stolików kawiarnianych. Wszystko produkty były wykonane ze stali czarnej. W Zakładzie pracowały 4 osoby.

 • 1968

  Poszerzenie zakresu działaności - kołnierze stalowe do rur. Zakup maszyn do obórbki skrawaniem.

 • 1980

  1980

  Pierwsza wystawa na targach w Jarocinie w Cechu Rzemiosł Różnych

 • 1983

  1983

  Zgoda Ministra Handlu Zagranicznego na eksport kołnierzu stalowych do RFN.

 • 1995

  Budowa hali i zmiana lokalizacji firmy. Zmiana nazwy firmy. Nowa nazwa pochodzi od pierwszych liter nazwisk wspólników. Otwarcie oddziału w Ostrowie Wlkp.

 • 1996

  RBBscsOfertaWyrobyHutnicze

  Firma poszerza swój asortyment o wyroby hutnicze i konstrukcje spawane wg dokumentacji klienta. Zakup pierwszych spawarek.

 • 1997

  Pierwszy eksport wyrobów do krajów skandynawskich.

 • 1999

  1999

  Współutworzenie grupy zakupowej - Grupy Polska Stal wraz z 10 innymi firmami z branży stalowej. Członkostwo w Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

 • 2001

  Zmiana formy prawnej firmy. Pierwsza Certyfikacja ISO.

 • 2003

  2003.1

  Powstaje Stalowe Centrum Serwisowe. Zakup linii do cięcia wzdłużnego i poprzecznego. Budowa nowej hali produkcyjnej.

 • 2003

  Podział spółki na dwie odrębne lokalizacje w Jarocinie.

 • 2005

  2005

  Zakup pierwszego lasera i dalsza rozbudowa hal.

 • 2005

  Otwarcie nowego oddziału w Tarnowskich Górach.

 • 2007

  Podział spółki na dwa przedsiębiorstwa. Powstaje RBB-Stal S.A., która świadczy sprzedaż blach i wyrobów hutniczych oraz RBB-Stal J.Borusiak sp.k., która zajmuje się produkcją kołnierzy, schodów oraz konstrukcji spawanych.

 • 2008

  Zakup linii do cięcia wzdłużnego i rozbudowa Stalowego Centrum Serwisowego.

 • 2012

  Budowa hali i poszerzenie parku maszynowego. Produkcja zasobników ciepła - MARKA WŁASNA.

 • 2013

  Modernizacja linii produkcyjnej do cięcia poprzecznego.

 • 2014

  2014

  Budowa hali magazynowej pod kręgi stalowe.

 • 2014

  Powstanie Działu Konstrukcyjnego i Wydziału Budowy Maszyn.

 • 2015

  Sprzedaż wyrobów pod WŁASNĄ MARKĄ - łyżki, pługi, wał do rozgarniania zielonki.

 • 2018

  RBBscsOfertaCiecieWzdluzne

  Uruchomienie nowej linii do cięcia wzdłużnego do gr. 6,0mm

 • 2020

  RBBscs_FP1

  Uruchomienie linii produkcyjnej RBB Flatness Premium

 • 2022

  Uruchomienie najnowszej linii do cięcia wzdłużnego

Podsumowanie istnienia firmy na rynku:

Polskie przedsiębiorstwo z sektora MŚP. 65 letnie doświadczenie w branży metalowej.

profil działalności przetwarzanie oraz dystrybucja wyrobów stalowych
zatrudnienie ponad 240 osób
łączna powierzchnia użytkowa
26 tys. m2
eksport od ponad 35 lat eksport wyrobów do krajów Europy zachodniej oraz Skandynawii

Mając na uwadze systematycznie wzrastające wymagania klientów oraz potrzebę ciągłego rozwoju systemu zarządzania prowadzącego do polepszania jakości i konkurencyjności naszych wyrobów i usług na rynku krajowym i zagranicznym, utrzymujemy i doskonalimy system zarządzania oparty o wymagania obowiązujących norm:
IATF 16949:2016,  ISO 9001:2015,  PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018


RBB – STAL to przedsiębiorstwo, które swoją strategię opiera na jakości, bezpieczeństwie ludzi i środowiska, wdrażaniu nowych technologii, a także na wprowadzeniu nowoczesnych metod zarządzania jako obowiązującego standardu.

 • Priorytetem dla firmy jest taka realizacja działań, która daje klientom satysfakcję i zapewnia jak największe wymierne korzyści.
 • procesy, usługi i wyroby związane z działalnością bazują na sprawdzonych technologiach, są bezpieczne dla klienta i naszych pracowników oraz środowiska. Spełniają także odpowiednie wymogi prawne
 • tworzymy warunki sprzyjające coraz efektywniejszej ochronie środowiska. Oszczędnie korzystamy z zasobów naturalnych i ograniczamy do minimum ilość odpadów
 • skutecznie zapobiegamy wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym poprzez ciągłą poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zatrudniamy wykwalifikowany personel, któremu zapewniamy podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez szkolenia oraz motywujemy do działań na rzecz jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy
 • nasi dostawcy są dla nas partnerami, których oceniamy i współpracujemy dla osiągnięcia obopólnych korzyści i zadowolenia klienta

 

Cele, jakie sobie stawiamy opierają się na trzech podstawach:

Utrzymanie stabilnej i wysokiej jakości wyrobów i usług przy zachowaniu odpowiednich wskażników ekonomicznych poprzez ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podnoszenie kwalifikacji personelu.

Zapewnienie konkurencyjności naszych wyrobów i usług poprzez ciągłe doskonalenie procesów, rozwój parku maszynowego, poprawę organizacji pracy oraz identyfikacji potrzeb naszych klientów.

Doskonalenie środowiska pracy poprzez unowocześnienie parku maszynowego, technologii i magazynowania.

System jakości

RBB-STAL od początku swojej działalności produkcyjnej prowadzi działania zmierzające do rozwoju i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Przyjęta strategia i działania mają na celu dostarczenie wyrobów odpowiadających wymaganiom klientów oraz spełniających wymagania prawne, a także standardy jakościowe w tym zakresie. Działania te pozwalają na:

 • poprawę jakości i powtarzalności dostarczanych wyrobów i usług
 • efektywny i przejrzysty model zarządzania organizacją
 • zarządzanie procesowe
 • minimalizację i optymalizację procesów i kosztów
 • rozwój infrastruktury i stosowanie nowych rozwiązań i technologii

W celu utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością RBB-STAL na bieżąco monitoruje stan w tym zakresie i wdraża wszystkie elementy w nim określone. Dla uzyskania poprawy efektów działalności środowiskowej RBB-STAL wdrożyło i certyfikowało zakład zgodnie z aktualnymi wymaganiami:

Polityka Jakości

Polityka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

IATF 16949:2016 System Zarządzania Jakością w przemyśle Motoryzacyjnym

ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością

W zakresie: Produkcja taśm i formatek stalowych metodą cięcia wzdłużnego i poprzecznego

Środowisko

RBB-STAL od początku swojej działalności produkcyjnej prowadzi działania zmierzające do eliminacji czynników szkodliwych dla środowiska oraz działań na rzecz ochrony środowiska.

Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzono w przedsiębiorstwie wiele prac modernizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu ograniczenie niekorzystnego oddziaływania zakładu na środowisko naturalne.

Działania te pozwalają na:

 • prowadzenie racjonalnej i selektywnej gospodarki odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi
 • monitorowanie i redukcję zużycia opakowań drewnianych
 • recycling surowców i minerałów
 • ograniczenie zużycia surowców naturalnych

W celu utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego RBB-STAL na bieżąco monitoruje stan prawny w tym zakresie i wdraża wszystkie elementy w nim określone.

Dla uzyskania poprawy efektów działalności środowiskowej RBB-STAL wdrożyło i certyfikowało zakład zgodnie z aktualnymi wymaganiami:

Polityka Środowiskowa i BHP

PN-EN ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego

W zakresie: Produkcja taśm i formatek stalowych metodą cięcia wzdłużnego i poprzecznego

BHP

RBB-STAL od początku swojej działalności produkcyjnej prowadzi działania zmierzające do zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa i higieny warunków pracy zarówno pracowników jak i osób trzecich będących na terenie firmy.

W ostatnich latach przeprowadzono w przedsiębiorstwie wiele prac modernizacyjnych i inwestycyjnych zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków BHP.

Działania te pozwalają na:

 • wzrost świadomości i wiedzy z zakresu BHP wśród pracowników
 • przestrzeganie i stosowanie wymagań i przepisów BHP
 • minimalizację wypadków
 • identyfikację sytuacji potencjalnie wypadkowych
 • zaangażowanie pracowników w działanie na rzecz poprawy warunków pracy
 • stosowanie bezpiecznych maszyn i urządzeń

W celu utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem RBB-STAL na bieżąco monitoruje stan prawny w tym zakresie i wdraża wszystkie elementy w nim określone.

Dla uzyskania poprawy efektów działalności RBB-STAL wdrożyło i certyfikowało zakład zgodnie z aktualnymi wymaganiami:

Polityka Środowiska i BHP

PN-N-18001:2004 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

W zakresie: Produkcja taśm i formatek stalowych metodą cięcia wzdłużnego i poprzecznego

Certyfikaty:

 • IATF 16949:2016 System Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym
 • ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością
 • PN-EN ISO 14001:2015; PN-ISO 45001:2018 Zintegrowany System Zarządzania Środowiskiem i BHP
 • Certyfikat WSBJ – NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 2007
 • Certyfikat Członkostwa PUDS – od 16.12.1999

Wyróżnienia:

 • Symbol Rozwoju Biznesu – 2022
 • EcoVadis Silver 2022
 • EcoVadis Silver 2024
 • Wyróżnienie Skrzydła Biznesu – 2011
 • Gazela Biznesu – 2002, 2005, 2008, 2015
 • Gepard Biznesu – 2015
 • Efektywna Firma – 2015
 • Mocna Firma Godna Zaufania – 2015
 • Członkostwo w Polish Automotive Group – PGM
 • Członkostwo w European Steel Group – ESG
 • Członkostwo w Business Centre Club
 • Członkostwo Fundacja Firmy Rodzinne

DATA

WYDANIE

NUMER

DOKUMENT OGÓLNODOSTĘPNY

2021-01-02

1

RBB-OWS

Ogólne Warunki Sprzedaży

 

Data

Jednostka organizacyjna

Imię i nazwisko

Opracował:

2021-01-02

D

Agnieszka Borusiak-Biesiada

Zweryfikował:

2021-01-02

FP

Andrzej Świdurski

Zatwierdził:

2021-01-02

O

Włodzimierz Borusiak

§ 1. Wstęp
1.   Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży wyrobów i usług oferowanych przez RBB-STAL dla KLIENTA.
2.   Niniejsze ogólne warunki sprzedaży stanowią część każdej oferty, cennika i umowy współpracy, a podjęcie współpracy w zakresie dostaw stanowi równocześnie akceptację OWS.
3.   Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
4.   Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.
5.   Definicje:
RBB-STAL –RBB-STAL Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Powstańców Wlkp. 1 B, 63-200 Jarocin, strona internetowa: www.rbb-stal.com.pl.
KLIENT – oznacza każdą firmę bądź osobę prywatną, która dokonuje zakupów wyrobów lub usług od RBB-STAL.
OFERTA – oznacza aktualną ofertę handlową RBB-STAL przesłaną wcześniej do KLIENTA.
TERMIN REALIZACJI – oznacza w zależności od warunków dostawy, datę gotowości towaru do odbioru lub datę dostarczenia towaru do klienta.
ZAMÓWIENIE – oznacza zamówienie dotyczące sprzedaży wyrobów lub usług złożone przez KLIENTA do RBB-STAL, za pośrednictwem poczty, faksu lub emailem na podstawie otrzymanej oferty. Zamówienie powinno zawierać:
a.   dane rejestrowe KLIENTA – nazwę, adres, numer NIP lub odpowiednik,
b.   określenie przedmiotu zamówienia oraz wskazanie oferty jeśli dotyczy,
c.   ilość zamówionego wyrobu lub usługi,
d.   pożądany termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.
POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA – oznacza przyjęcie zamówienia do realizacji, w którym szczegółowo określane są: zamawiane wyroby/usługi, ilość, ceny oraz wartość zamówienia, waluta w której nastąpi rozliczenie należności, przewidywany termin realizacji, warunki płatności oraz warunki dostawy zgodnie z INCOTERMS 2020.
§ 2. Informacje o produkcie
1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące gatunków stali, przeliczników, rozmiarów i jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony.
2. KLIENT jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru, RBB-STAL zaś powinien, jeżeli to zawarte w umowie, przedstawić atest. Za usługę wystawienia atestu RBB-STAL pobiera opłatę.
§ 3. Warunki Dostawy
1.   RBB-STAL  podejmuje się realizacji przesłanego pocztą, faksem lub emailem zamówienia zgodnie z warunkami określonym w potwierdzeniu zamówienia.
2.   W razie zastrzeżeń do przedstawionych w potwierdzeniu zamówienia warunków, należy je zgłosić pisemnie lub emailem w ciągu 24 h od otrzymania potwierdzenia.
3.   Brak zastrzeżeń uznaje się za przyjęcie warunków określonych w potwierdzeniu zamówienia i tym samym zawarcie umowy sprzedaży.
4.   Uruchomienie produkcji zgodnie z tak potwierdzonym zamówieniem skutkuje obciążeniem KLIENTA kosztami produkcji w przypadku późniejszego odstąpienia od umowy.
5.   Strony uzgadniają termin i miejsce dostawy lub odbioru towaru, pod warunkiem przekazania sprzedającemu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.
§ 4. Dostawy
1.   Każda partia dostawy będzie udokumentowana dokumentem WZ ze specyfikacją dostawy oraz listem przewozowym, co stanowi podstawę ilościowego odbioru wyrobów oraz ewentualnych opakowań.
2.   Odbiór ilościowy i jakościowy przeprowadzany będzie w siedzibie KLIENTA przez osobę uprawnioną przez KLIENTA.
3.   Partię dostaw uważa się za przyjętą bez zastrzeżeń pod względem ilościowym oraz bez uszkodzeń po podpisaniu dokumentu WZ przez przedstawiciela KLIENTA. Na KLIENCIE spoczywa obowiązek wskazania osób uprawnionych do podpisywania listów przewozowych.
4.   W razie wątpliwości uważa się, iż każda osoba podpisująca dokument WZ jest uważana za przedstawiciela KLIENTA.
5.   Niedobór ilościowy dostarczonych wyrobów w porównaniu z ilością ujętą w dokumencie WZ powinien być zgłaszany wyłącznie w chwili przekazania partii wyrobów poprzez dokonanie stosownego wpisu na dokumencie, bądź w przypadku braków wynikających ze zniszczenia lub uszkodzenia wyrobów w transporcie – dodatkowo w protokole podpisanym przez przedstawiciela KLIENTA i osobę dokonującą transportu.
6.   RBB-STAL nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń KLIENTA z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego.
7.   RBB-STAL nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu towaru, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od RBB-STAL. (§ 8.3)
8.   RBB-STAL może dostarczyć towar swoimi środkami transportu, lub za pośrednictwem przewoźnika lub spedytora.
9.   Jeżeli KLIENT wydłuży ustalony termin realizacji lub w przypadku nie przyjęcia towaru, RBB-STAL ma prawo obciążyć KLIENTA kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania. 
§ 5. Należności
1.   RBB-STAL wystawi KLIENTOWI fakturę VAT w momencie wydania towaru z magazynu.
2.   Faktury będą wystawiane zgodnie z potwierdzeniem zamówienia.
3.   Domyślną formą faktur w RBB-STAL są faktury elektroniczne wystawiane zgodnie z odrębnym regulaminem.
4.   W przypadku opóźnień w zapłacie wymagalnych faktur RBB-STAL ma prawo wstrzymać produkcję następnych partii dostaw do czasu uregulowania zaległości oraz skrócić termin płatności kolejnych faktur wedle uznania lub żądać przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia przed przekazaniem do produkcji kolejnej partii wyrobów.
5.   Opóźnienia w zapłacie mogą spowodować wydłużenie terminów dostaw kolejnych partii wyrobów w stosunku do ustalonego harmonogramu dostaw, jednak bez negatywnych konsekwencji z tego tytułu dla RBB-STAL.
6.   Datą zapłaty jest data wpływu należności na rachunek bankowy RBB-STAL.
7.   W przypadku niedotrzymania terminu płatności RBB-STAL ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek.
 § 6. Reklamacje
1.   Reklamacje dotyczące błędów fabrycznych (jakościowe wady ukryte), których stwierdzenie mimo dokładnego zbadania wyrobu przy przyjęciu, nie było możliwe, należy przedłożyć RBB-STAL pisemnie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 3 miesiące od zrealizowania dostawy.
2.   RBB-STAL zobowiązuje się do wymiany niezgodnej z zamówieniem dostawy, jeśli reklamacja zostanie złożona właściwie.
3.   KLIENT zobowiązany jest zawiadomić RBB-STAL pisemnie o wadzie w terminie 90 dni roboczych od dnia odbioru.
4.   Wszelkie reklamacje jakościowe należy zgłaszać na protokole lub mailowo do Działu Jakości uwzględniając osobę obsługującą po stronie RBB-STAL podając w szczególności:
a.   dane KLIENTA – nazwę, numer NIP lub odpowiednik,
b.   określenie przedmiotu reklamacji ze wskazaniem dostawy której dotyczy,
c.   ilość reklamowanego wyrobu,
d.   przyczynę reklamacji czyli szczegółowy opis wady wraz z fotodokumentacją.
5. Rozpoczęcie rozpatrywania zasadności reklamacji powinno nastąpić w czasie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, o ile oczekiwane informacje od Klienta lub wyjazd do Klienta nie przedłuża tego terminu.
6. Dla Klientów sklasyfikowanych, jako Klienci Automotive – pierwsza odpowiedź, wraz z działaniami natychmiastowymi winna zostać przesłana w ciągu 24h, jeśli Klient nie wymaga inaczej, a całkowite zamknięcie zgłoszenia reklamacyjnego powinno przebiegać bez zbędnej zwłoki.
7. Dla zgłoszeń niezgodności powstałych z winy producenta materiału (huty) czas przewidziany na zamknięcie reklamacji wynosi 30 dni roboczych.
8. KLIENT ma obowiązek umożliwić RBB-STAL dokonanie oględzin reklamowanego wyrobu w tym pobranie próbek i dokonanie badań technicznych pod rygorem oddalenia zgłoszenia.
9. RBB-STAL może odebrać wadliwy wyrób, w terminie określonym w umowie, a jeżeli umowa nie określa tego terminu w terminie do 60 dni, licząc od zgłoszenia wady przez KLIENTA.
10. W przypadku rażącego nadużycia zgłaszania niezasadnych reklamacji RBB-STAL ma prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów rozpatrzenia reklamacji.
§ 7. Klauzula Antykorupcyjna
1.     Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów prawa oraz wytycznych dotyczących zapobiegania lub przeciwdziałania korupcji obowiązujących w Kodeksie etycznym RBB-STAL Sp. z o.o.
§ 8. Klauzule Dodatkowe
1.   W przypadku zmiany stosunków gospodarczych, handlowych, finansowych lub politycznych, których strony nie brały pod uwagę zawierając umowę, a powodujących znaczne zachwianie równowagi kontraktowej, każda ze stron zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia renegocjacji celem przywrócenia równowagi kontraktowej. W przypadku braku porozumienia stron co do przywrócenia równowagi kontraktowej w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wystąpieniu okoliczności uzasadniających renegocjacje umowy, w której zakres wchodzą niniejsze OWS, uważa się umowę za rozwiązaną w części jeszcze nie wykonanej z pierwszym dniem następującym po upływie 30 dniowego terminu przewidzianego na negocjacje.
2.   Przepisy pkt. 1 niniejszego rozdziału należy stosować odpowiednio w przypadku wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde nagłe, nieprzewidywalne zewnętrzne zdarzenie mające wpływ na realizację obowiązków stron, któremu strony nie mogły zapobiec.
3.  Do przypadków określonych w pkt 1 należy w szczególności zaliczyć konflikty pracownicze, restrykcje celne, walutowe i energetyczne, powszechne niedobory towaru na rynku stali, nadzwyczajne decyzje władz oraz braki i opóźnienia realizacji zamówień przez dostawców sprzedającego, wynikające z któregokolwiek z opisanych wyżej powodów.
4.   KLIENT nie może bez zgody RBB-STAL przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych z RBB-STAL osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
 § 9. Dane Osobowe
1.  W RBB-STAL obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania i rozliczania umów oraz w zakresie marketingu informuje Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, która dostępna jest na stronie internetowej spółki i stanowi integralną część niniejszych OWS.    
§ 10. Postanowienia Końcowe
1.   Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWS wymagają do swej ważności formy pisemnej.
2.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży znajdują zastosowanie aktualne pisemne uzgodnienia między stronami oraz właściwe przepisy prawa polskiego.
3.   Spory mogące wyniknąć w związku ze współpracą stron w zakresie dostaw wyrobów od RBB-STAL będą rozstrzygane przez polski sąd właściwy miejscowo dla siedziby RBB-STAL.
Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy