Skip links

W przypadku szkody w transporcie proszę o natychmiastowe wstrzymania realizacji przewozu.
Zakaz dostawy uszkodzonego towaru w transporcie do Odbiorcy bez zgody i instrukcji Zleceniodawcy.
Kontakt:
Dział Logistyki: +48 692 416 361
Dział Jakości: +48 539 732 410

UWAGA!!!  WYMAGANE MINIMUM 20 SZT. PASÓW DO ZABEZPIECZENIA ŁADUNKU, NAROŻNIKI (kątowniki) POD PASY TRANSPORTOWE, MATY ANTYPOŚLIZGOWE. (TOWAR BLACHA)
Wymagana naczepa czysta i sucha ze szczelną plandeką.

Warunki do zlecenia przewozowego.

 1. Wszelkie ubezpieczenia transportowe oraz OCP (Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika) w gestii Zleceniobiorcy (Przewoźnika) oraz wymagane prawem zezwolenia i koncesje do wykonywania usługi.
 2. Zlecenie Przewozowe wraz z warunkami do zlecenia przewozowego nie podlegają zmianie.
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się zamocować ładunek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie sposobu przewozu ładunku. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za rozmieszczenie i mocowanie ładunku.
 4. W przypadku uwag do czasu przewozu i stanu ładunku płatność następuje po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.
 5. PROSIMY O UMIESZCZENIE NA FAKTURZE MIEJSCA ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU ORAZ NUMERÓW REJESTRACYJNYCH CIĄGNIKA I NACZEPY, WYKONUJĄCYCH DANY PRZEWÓZ.
  PO WYKONANIU USŁUGI TRANSPORTOWEJ PROSIMY O PRZESŁANIE POTWIERDZONYCH PRZEZ ODBIORCĘ DOKUMENTÓW WZ oraz CMR (w przypadku tras międzynarodowych lub innych ustalonych przypadkach) W TERMINIE DO 3 DNI, W FORMIE SKANU NA ADRES: e-zakupy@rbb-stal.pl Prosimy o załączenie skanów potwierdzonych dokumentów WZ/CMR na platformie SOOT do wykonanego transportu. (Dotyczy podmiotów zarejestrowanych na platformie SOOT Grupy RBB).
 6. Zwrot potwierdzonych dokumentów w formie papierowej w terminie do 10 dni od daty przewozu prosimy przesłać wraz z fakturą za usługę na adres:
  FAKTURĘ WYSTAWIĆ NA: RBB – Stal Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 1B 63-200 Jarocin NIP 617-21-62-766
  Niewywiązanie się z p. 6,7 warunków zlecenia będzie skutkowało wstrzymaniem płatności.
 7. W przypadku niewykonania zlecenia, wykonania częściowego lub powstania szkód transportowych zastrzegam sobie prawo do naliczenia kar do wysokości frachtu włącznie.
 8. Opóźnienie podstawienia samochodu pod załadunek lub niepodstawienie samochodu pod załadunek spowoduje obciążenie Zleceniobiorcę (Przewoźnika) karą pieniężną do wartości frachtu tego zlecenia, oraz wszelkimi innymi kosztami powstałymi na wskutek niewykonania bądź wadliwego wykonania zlecenia.
 9. W przypadku szkody transportowej, zwrot uszkodzonego towaru do Zleceniodawcy odbywa się na koszt Zleceniobiorcy (Przewoźnika).
 10. Wymagany stały kontakt z kierowcą.
 11. Czas na załadunek wynosi 24 godziny / dotyczy dni roboczych.
 12. Czas na rozładunek wynosi 24 godziny / dotyczy dni roboczych.
 13. Stawka jest ostateczna i wszelkie inne roszczenia nie będą uwzględnione.
 14. Dostarczyć następujące dokumenty, 2szt. CMR oryginalne oraz dokument odbioru WZ, potwierdzone datą, pieczęcią i podpisem odbiorcy towaru co jest warunkiem zapłaty za fracht.
 15. Wszelkie dane zawarte w zleceniu są poufne i zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji nie mogą być wykorzystywane i rozpowszechniane do własnych celów Zleceniobiorcy (Przewoźnika).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę RBB Stal Sp. z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 1B, 63-200 Jarocin, w celu skutecznego zawarcia i prawidłowego wykonania umowy przewozu rzeczy. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w bezpieczny sposób oraz dbamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było zgodne zobowiązującymi przepisami. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie umowy oraz wykonanie przedmiotu umowy.

Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy